23. augusta 2015

Školenie

3. Interné vzdelávanie pre personál spoločnosti (in house školenie)

Toto vzdelávanie bude dodané len pre interné potreby a k zlepšeniu schopností riadiť seba a pripadne podriadených pracovníkov.

3.1 Program

3.1.1 Obsah

A. O spoločnosti

B. Účel postu vo firme
♦ Profesionalizmus

C. Pozícia postu v štruktúre firmy

D. Činnosti postu

E. Kópia časti organizačnej štruktúry do ktorej post patrí

F. Výsledok práce postu

G. Štatistika postu

H. Komunikácia – základný prvok tvorby porozumenia
♦ Porozumenie si s inými ľuďmi
♦ Nálady ľudí
♦ Sympatia
♦ Súhlas
♦ Komunikácia

I. Práca ako súčasť života organizácie – jej základné zložky
♦ Istota, neistota
♦ Zmätok
♦ Kontrola
♦ Práca ako hra
♦ Ako byť úspešný v práci

J. Prosperujúca organizácia funguje ako tím ľudí
♦ Čo je to tím
♦ Čo je to výsledok práce a ako výsledok práce zapadá do konceptu „ Prosperujúca organizácia funguje ako tím ľudí“
♦ Čo je to organizácia
♦ Čo rozumieme pod zodpovednosťou
♦ Čo je to problém a ako sa dá optimálne vyriešiť
♦ Kritika, ospravedlňovanie
♦ Ako rozlíšiť správne od nesprávneho alebo dobré od zlého
♦ Čo sa skrýva za tým, keď sa dvaja hádajú a ako to odhaliť
♦ Základné informácie pre spravodlivé posúdenie určenia úrovne pochybenia a riešenie sporov
♦ Motivácia ľudí a ich výkonnosť
♦ Zásady dobrého manažéra vo vzťahu k ľuďom v jeho okolí
♦ Ako vychádzať s kolegami

K. Organizovanie ako hlavná činnosť manažéra
♦ Ako organizovať prácu
♦ Cieľ – čo je to?
♦ Účel – čo je to?
♦ Ideálna scéna- čo je to?
♦ Plány, programy, projekty, smernice a príkazy
♦ Čo je to výsledok práce, „pod“ výsledok práce a NE-výsledok práce
♦ Ako a prečo výsledok práce správne pomenovať, chcieť ho a ako ho dosiahnuť
♦ Kto je to šéf
♦ Komunikačný systém vo firme
♦ Ako efektívne zvládať prácu a čas
♦ Návod na to , ako získať čas
♦ Ako sa meria výkonnosť
♦ Vedenie obchodného rozhovoru
♦ Ako vidieť to, keď niekto niečo nepochopí
♦ Ako zvládne vedúci pracovník podriadeného, ktorý si myslí, že má pravdu?

L. Základné princípy expanzie
♦ Stanovovanie cieľov a kvót
♦ Prekvitajte a prosperujte

3.1.2 Cena

Cena je dohodnutá individuálne na jednu zaškolenú osobu za ukončený školiaci cyklus.

Ukončeným školiacim cyklom sa rozumie, pracovníkom úspešne absolvovaný seminár a jeho individuálne zaškolenie.

Zaškoleným pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá úspešne zvládne test „Základné vedomosti a zručností  “.

Čas potrebný na zaškolenie:

Zaškolenie sa skladá z týchto cyklov.

♦ Seminár

♦ Individuálne štúdium

♦ Písomné preskúšanie

o V prípade neovládania individuálne doštudovanie

o Písomné doskúšanie

♦ Potvrdenie, že skúšaná osoba ovláda študované témy

Vzdelávanie je plánované pre súčasný stav personálu v skupine maximálne 10 osôb v dĺžke, ktorá je závislá od potrebných tém od 4 do 5 hodín, v nadväznosti na prevádzkové podmienky.

Zaškolenie s preskúšaním je zostavené z individuálneho štúdia a následného preskúšania.

Individuálne štúdium závisí od predpokladov jedinca. Tento čas sa neplatí. Je to vecou študujúcej osoby, nakoľko sa jedná o jej vzdelanie, ktoré jej zostane. Je jej zadaný termín, do kedy má mať tému naštudovanú. Ak osoba správne nezodpovie na otázky záverečného testu, doštuduje si obratom nezvládnutú tému s tým, že zaškoľujúca osoba vysvetlí nepochopenia študujúcej osobe tak, aby bola schopná téme porozumieť. Systém zaškolenia spočíva v tom, že za zaškolenú osobu sa považuje len taká osoba, ktorá preukáže správnymi odpoveďami v teste, že témy pochopila a rozumie im. S výsledkom zaškolenia resp. záverečného testu každej osoby budú oboznámení všetci kompetentní pracovníci spoločnosti, vrátane jej samotnej.


Garantujeme, že vám bezplatne doškolíme novú náhradnú osobu, ak prídete o tú, ktorú sme vám zaškolili. Táto garancia trvá 30 dní od dňa nami dodaného zaškolenia.

garancia spokojnosti