23. augusta 2015

Služby

1. Analýza potenciálnych schopností personálu firmy

Výsledky analýzy potenciálnych schopností personálu slúžia pre manažérov k ľahšiemu posúdeniu personálu v tom, do akej miery sa dá s osobou v budúcnosti počítať, aké náročné úlohy bude vedieť zvládať a na jej ľahšie zvládanie v súčasnosti. Tiež môžu slúžiť ako podkladovým materiál k internému zaškoľovaniu pracovníkov.

1.1 Program

1.1.1 Obsah

Dĺžka trvania analýzy potenciálnych schopností personálu jednej osoby je asi 50 – 60 minút.

Vykonanie jednoduchejanalýzy potenciálnych schopností personálu sa skladá z dvoch hlavných bodov pre každého pracovníka:

Ako prvé je vykonané otestovanie úrovne komunikácie jednotlivcov testom schopnosti urobiť si „Kópiu z toho, čo k nim z komunikácie od iných ľudí prichádza“. Výsledok tohto testu nám povie, ako osoba komunikáciu prijíma, ako ju odovzdáva a do akej miery ju mení. Je to o tom, do akej miery si človek robí kópiu z toho čomu je povedané, čo si prečíta atď.

Druhým krokom je preverenie pracovníkov, do akej miery vedia vidieť to, čo majú dosahovať t.j. svoju produkciu – výkonnosť, ktorou je výsledok ich práce. Čim sú motivovaný a čiastočne aj o ich všeobecných vedomostiach.

Na záver je spracovaná tabuľka zahŕňajúca vyhodnotenie pracovníkov od najlepšieho po najslabšieho.

Tieto výsledky sú predstavené kompetentným pracovníkom spoločnosti a môže byť s nimi oboznámený aj jednotlivý pracovník, aby vedel, čo má na sebe zlepšiť.

1.1.2 Cena

Cena je stanovená na jednu osobu za ukončenú analýzu potenciálnych schopností personálu. Ukončenou analýzou potenciálnych schopností personálu sa rozumie spísaná záverečná správa patriaca spoločnosti. S každou záverečnou správou sú oboznámené kompetentné osoby spoločnosti.


2. Výber ľudí

Potrebujete nájsť tých správnych?

Naším cieľom je nájsť vám správnych ľudí na správne miesta (od vytvorenia a uverejnenia inzerátu, cez celý výberový proces, po overenie referencií kandidáta), ktorí sa hodia do vášho tímu.

Samozrejme vám poskytneme aj poradenstvo v celom vyššie uvedenom cykle. S nami získate osoby s osvojenými základmi komunikácie, potrebnými na vytvorenie pohodovej pracovnej atmosféry; budú sa vedieť tvorivo presadzovať vo vašej firme, aby boli pre ňu prínosom.

Pri výbere ľudí vám ušetríme drahocenný čas. Tento čas môžete potom využiť na svoju manažérsku prácu, prinášajúcu vám zisky.

(Za kvalitu našich služieb zodpovedá Ľubor Kováč. Výberom správnych ľudí sa zaoberá viac ako 15 rokov. Cenné skúsenosti nadobudol vo veľkoobchode i maloobchode s priemyselným a spotrebným tovarom, odevmi, v investičnej výstavbe a v reklamnej činnosti. Študo­val a študuje personálne vzťahy, organizáciu a riadenie domácich a zahraničných spoločností s rôznym zameraním a aktívne sa v nich zúčastňuje aj na výberových konaniach. Školí a trénuje personál našich zákazní­kov. Počet ľudí, ktorí dosiaľ prešli jeho výberom, je viac ako 20 tisíc. O sebe hovorí: „Milu­jem stretnutia s ľuďmi. Spolupráca ľudí je založená na ľuďoch samých, na ich emóciách a na ich vzájomnom porozumení. Je to hra spolupatričnosti. Vyberať správnych ľudí pre určitých iných správnych ľudí je o zapadnutí „koliesok“ osobností, ale aj o profesionalite, a to všetko v tom správnom čase.“ )

Pre každého zákazníka, vieme pripraviť individuálny prístup, ktorý zohľadňuje jeho špecifické potreby.

Kvalitný výber správnych ľudí zaručuje ich výkonnosť i celkovú osobnostnú a odbornú zdatnosť. Ponúkame vám naše výbery pracovníkov pre úspešný chod vašej firmy.

Vyžiadajte si osobnú návštevu nášho konzultanta u vás.


3. Interné vzdelávanie pre personál spoločnosti (in house školenie)

Toto vzdelávanie bude dodané len pre interné potreby a k zlepšeniu schopností riadiť seba a pripadne podriadených pracovníkov.

3.1 Program

3.1.1 Obsah

A. O spoločnosti

B. Účel postu vo firme
♦ Profesionalizmus

C. Pozícia postu v štruktúre firmy

D. Činnosti postu

E. Kópia časti organizačnej štruktúry do ktorej post patrí

F. Výsledok práce postu

G. Štatistika postu

H. Komunikácia – základný prvok tvorby porozumenia
♦ Porozumenie si s inými ľuďmi
♦ Nálady ľudí
♦ Sympatia
♦ Súhlas
♦ Komunikácia

I. Práca ako súčasť života organizácie – jej základné zložky
♦ Istota, neistota
♦ Zmätok
♦ Kontrola
♦ Práca ako hra
♦ Ako byť úspešný v práci

J. Prosperujúca organizácia funguje ako tím ľudí
♦ Čo je to tím
♦ Čo je to výsledok práce a ako výsledok práce zapadá do konceptu „ Prosperujúca organizácia funguje ako tím ľudí“
♦ Čo je to organizácia
♦ Čo rozumieme pod zodpovednosťou
♦ Čo je to problém a ako sa dá optimálne vyriešiť
♦ Kritika, ospravedlňovanie
♦ Ako rozlíšiť správne od nesprávneho alebo dobré od zlého
♦ Čo sa skrýva za tým, keď sa dvaja hádajú a ako to odhaliť
♦ Základné informácie pre spravodlivé posúdenie určenia úrovne pochybenia a riešenie sporov
♦ Motivácia ľudí a ich výkonnosť
♦ Zásady dobrého manažéra vo vzťahu k ľuďom v jeho okolí
♦ Ako vychádzať s kolegami

K. Organizovanie ako hlavná činnosť manažéra
♦ Ako organizovať prácu
♦ Cieľ – čo je to?
♦ Účel – čo je to?
♦ Ideálna scéna- čo je to?
♦ Plány, programy, projekty, smernice a príkazy
♦ Čo je to výsledok práce, „pod“ výsledok práce a NE-výsledok práce
♦ Ako a prečo výsledok práce správne pomenovať, chcieť ho a ako ho dosiahnuť
♦ Kto je to šéf
♦ Komunikačný systém vo firme
♦ Ako efektívne zvládať prácu a čas
♦ Návod na to , ako získať čas
♦ Ako sa meria výkonnosť
♦ Vedenie obchodného rozhovoru
♦ Ako vidieť to, keď niekto niečo nepochopí
♦ Ako zvládne vedúci pracovník podriadeného, ktorý si myslí, že má pravdu?

L. Základné princípy expanzie
♦ Stanovovanie cieľov a kvót
♦ Prekvitajte a prosperujte

3.1.2 Cena

Cena je dohodnutá individuálne na jednu zaškolenú osobu za ukončený školiaci cyklus.

Ukončeným školiacim cyklom sa rozumie, pracovníkom úspešne absolvovaný seminár a jeho individuálne zaškolenie.

Zaškoleným pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá úspešne zvládne test „Základné vedomosti a zručností  “.

Čas potrebný na zaškolenie:

Zaškolenie sa skladá z týchto cyklov.

♦ Seminár

♦ Individuálne štúdium

♦ Písomné preskúšanie

o V prípade neovládania individuálne doštudovanie

o Písomné doskúšanie

♦ Potvrdenie, že skúšaná osoba ovláda študované témy

Vzdelávanie je plánované pre súčasný stav personálu v skupine maximálne 10 osôb v dĺžke, ktorá je závislá od potrebných tém od 4 do 5 hodín, v nadväznosti na prevádzkové podmienky.

Zaškolenie s preskúšaním je zostavené z individuálneho štúdia a následného preskúšania.

Individuálne štúdium závisí od predpokladov jedinca. Tento čas sa neplatí. Je to vecou študujúcej osoby, nakoľko sa jedná o jej vzdelanie, ktoré jej zostane. Je jej zadaný termín, do kedy má mať tému naštudovanú. Ak osoba správne nezodpovie na otázky záverečného testu, doštuduje si obratom nezvládnutú tému s tým, že zaškoľujúca osoba vysvetlí nepochopenia študujúcej osobe tak, aby bola schopná téme porozumieť. Systém zaškolenia spočíva v tom, že za zaškolenú osobu sa považuje len taká osoba, ktorá preukáže správnymi odpoveďami v teste, že témy pochopila a rozumie im. S výsledkom zaškolenia resp. záverečného testu každej osoby budú oboznámení všetci kompetentní pracovníci spoločnosti, vrátane jej samotnej.


Garantujeme, že vám bezplatne doškolíme novú náhradnú osobu, ak prídete o tú, ktorú sme vám zaškolili. Táto garancia trvá 30 dní od dňa nami dodaného zaškolenia.

garancia spokojnosti